domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Osnovna šola Poljane

Objekt   Novi prostori in nova telovadnica Osnovna šola Poljane, Poljane 
Avtorji arhitekture   Robert Potokar u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Vid Kurinčič abs. arh.
Projekti     l. 2000-2004
gradnja   l. 2005-2007
Statika   Vilko Šuligoj u.d.i.g.
Strojne instalacije   Igor Papež u.d.i.s.
Elektro instalacije   Robert Bizjak i.e.
Kvadratura  

netto notranje površina - novi prostori šole: 512 m2
netto tlorisna površina - nova telovadnica: 1248 m2
brutto tlorisna površina - nova telovadnica: 1358 m2
zunanje igrišče : 4166 m2

Investitor   Občina Gorenja vas - Poljane
Ministrstvo za šolstvo in šport
Investicijska vrednost   1.050.000 €  novi prostori šole
1.920.000€  nova telovadnica
Fotografije  

Robert Potokar, Blaž Budja
Aerofoto by Befi

Splošno
Lokacija osnovne šole Poljane je v Poljanski dolini, ki je še relativno ohranjena tako v prostorskem kot arhitekturnem pogledu. Zato je bila tudi obstoječa osnovna šola iz 80 ih let oblikovana v lokalnem arhitekturnem jeziku, z dvokapno sivo streho in kombinacijo lesenih polnil in lesenega stavbnega pohištva. Prenova šole, oziroma dodatni prostori v mansardi, pa so zavestno oblikovani v modernem arhitekturnem izrazu, ki postavlja jasno ločnico med obstoječim in novim. Polkrožna linija pločevinastih frčad zmehča trikotne oblike obstoječe strehe, prav takšna linija pa se nadaljuje v prizidanem delu na telovadnici. Dvokapna pločevinasta streha se polkrožno preliva v temno sivo pločevinasto fasado, ki skupaj s horizontalnimi senčili na zahodni strani asocira na s skrilom krite kozolce Poljanske doline. V notranjem prostoru telovadnice se nosilna jeklena konstrukcija vidi na stropu in stenah, medtem ko lesena v kombinaciji z rdečo mehko oblogo prekrije betonske površine.

Nova telovadnica
Nova telovadnica je locirana ob zahodni stranici obstoječe šole, s katero je povezana tako v pritličju, kot v prvem nadstropju. Da ne bi s svojim volumnom preveč izstopala iz gabaritov obstoječe šole je delno vkopana in z najvišjo točko slemena postavljena pod okenski parapet v 2. nadstropju šole. Sleme nove telovadnice je vzporedno s slemeni obstoječe šole, naklon in kritina pa je na telovadnici spremenjena (pločevina 6°). Objekt telovadnice je zasnovan kot na zunaj enoten volumen, v katerega je vstavljena dvorana in pomožni prostori v dveh etažah. Volumen je prekrit z dvokapno pločevinasto streho, ki se polkrožno preliva v pločevinasto fasado postavljeno na betonski podstavek. Zahodna fasada dvorane je odprta in zastekljena ter pod širšim napuščem prekrita s horizontalnimi senčili. Zunanji vhod v telovadnico je iz jugovzhodnega vogala, s šolskega dvorišča.

Osnovna šola Poljane
Osnovna šola Poljane je bila zgrajena leta 1985 kot podružnična šola z razrednim poukom in dvema oddelkoma vrtca, z dozidavo leta 1996 je šola pridobila površine za izvajanje programa osemletke.Sedanja prenova prostorov šole pa se je izvedla leta 2005, ker obstoječe število ter oprema učilnic ni ustrezala potrebam devetletke, prav tako nekateri skupni in servisni prostori niso zadoščali minimalnim tehničnim pogojem, med njimi predvsem kuhinja s pomožnimi prostori in jedilnico. Glavni cilj prenove v šoli je bil povečanje in reorganizacija nekaterih obstoječih prostorov ter dvig ostrešja za nove učilnice v neizkoriščenem delu mansarde.