domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Osnovna šola v Tržišču

Natečaj   Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo novega objekta  Osnovna šola Tržišče

Natečajna skupina

 

  Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Gašper Topličan štud.arh.
Boštjan Vauda
Projekti    natečaj - l. 2008, priznanje
Kvadratura   neto tlorisna površina - 3.100 m2 
Investicija     4.800.000,00 €
Razpisovalec   Občina Sevnica in Zbornica za arhitekturo in prostor

Urbanistična zasnova
Prostorsko umestitev šole določa obstoječa konfiguracija reliefa, zato so v osnovi trije volumni – trakti šole v prostor umeščeni pravokotno na plastnice. Vmes pa so povezani s povezovalnim traktom, ki je vzporeden s plastnicami. Le osrednji trakt izstopa s svojim gabaritom iz dvonadstropnega gabarita preostalih dveh traktov. S tem je poudarjen objekt šole, kot neke vrste prosto stoječi objekt znotraj zelene površine. Na nek način je postavljen v prostor paviljonsko, obkrožen z drevesi, tako kot večina sosednjih stanovanjskih hiš. Pretežni del telovadnice je vkopan, kakor tudi pritlični povezovalni trakt šole, ki je naslonjen na obstoječo brežino.

S temi trakti postavljenimi na povezovalni trakt se formira dvoje dvorišč: na severu med telovadnico in osrednjim traktom servisno dvorišče in na jugu med osrednjim traktom in južnim traktom glavno vhodno dvorišče. Dvorišča so rangirana po svoji pomembnosti: servisno je manjše, ozko in podolgovato. Vhodno dvorišče pa se zaradi zamika južnega trakta odpira navzven proti potoku. S svojo širino, oziroma odprtostjo vabi šolarje in obiskovalce v svoj objem. Hkrati pa se vhodno dvorišče preko večnamenskega prostora prelije v zelenje obstoječega hriba. Šolsko vhodno dvorišče postane trg, ki je namenjen druženju, srečevanju ali pa zgolj prehajanju.

Prometna ureditev sledi že postavljenim zahtevam: dostop in dovoz je iz severa ter z novo predvidenega križišča. Tu so predvidene tudi parkirne površine, ki so dodane tudi ob novi povezovalni cesti na vzhodni in južni strani območja. Avtomobilski promet se tako zgosti na obodu in s tem ne obremenjuje osrednjega prostora, ki je namenjen šolski in športni dejavnosti.

Arhitekturna zasnova
Arhitekturno zasnovo nove šole pogojuje že sama urbanistična zasnova z umestitvijo v obstoječi relief ter lokalno merilo kraja. Zato je šola obema parametroma v čim večji meri prilagojena. Obstoječemu reliefu se prilagaja s tem, da je prislonjena oziroma deloma vkopana na zahodni del hriba; na ta način dobi šola pred vhodom dovolj prostora za umestitev šolskega dvorišča. Z izbiro zelene strehe za pretežni del šole je stik z naravnim okoljem še pristnejši.

Šola je sicer sestavljena iz treh traktov: prvi trakt s telovadnico na severni strani, osrednji učilniški trakt v treh nadstropjih ter tretji trakt na južni strani. Vsi trije trakti so med seboj povezani v pritličju in nadstropju. Osrednji trakt s svojo višino izstopa od preostalih in je tako najbolj prepoznaven. Trakti so naloženi na povezovalni trakt kot volumni – jeziki, ki se nadaljujejo iz delitve polj in travnikov.

Prilagodljivost lokalnemu kontekstu je izvedena z uporabo naravnih – lesenih materialov, ki pa so med seboj zloženi na modernejši način. Kombinacija vertikalnih in horizontalnih lesenih lamel je sestavljena v abstraktno kompozicijo. Sodobnost arhitekturne pojavnosti pa je poudarjena z ravno zeleno streho in skrito položno dvokapnico nad osrednjim traktom, ki dodatno opredeljuje osrednji trakt. Z izbiro naravnih materialov, predvsem lesa in zelene strehe, se šola staplja z okoljem, hkrati pa sledi ekološkim principom gradnje, ki je v slovenskem prostoru vse bolj prisoten.

Vse učilnice prve triade so obrnjene na jug, kakor tudi matične učilnice druge triade. Le del predmetnih in tehničnih učilnic v nadstropju je obrnjenih na sever. S tem da je možen izhod ob dvovišinskem prostoru preko povezovalnega mostiča na prosto v brežino.
Za preprečitev pregrevanja je predviden zunanji napušč na južni strani ter dodatni zunanji screen roloji ter horizontalne in vertikalne lamele.
Na betonskih zidovih, ki so obdelani kot vidni beton je predviden relief z abstraktnim motivom zelenja.