domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Osnova šola v Litiji

Natečaj   Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za adaptacijo in novogradnjo objekta Osnovna šola Litiji

Natečajna skupina

 

  Robert Potokar u.d.i.a.
Nada Šerbelj u.d.i.a.
Alenka Kramer štud.arh.
Peter Krapež štud.arh.
Zala Likavec štud.arh
sodelavca   Damir Islamović štud.arh.
Andraž Kavčič štud.arh
Projekti    natečaj - l. 2009, 1. nagrada
Kvadratura   neto tlorisna površina - 4.650 m2 
Razpisovalec   Zbornica za arhitekturo in prostor in Občina Litija

Urbanistična zasnova

Urbanistično je umestitev novega šolskega objekta pogojena z ohranitvijo obstoječe šole – nekdanje sodnije, orientacijo glede na strani neba, funkcionalne zasnove nove šole in dejstva, da je možno starejši del prizidane šole s kotlovnico porušiti v drugi fazi. Kar pomeni, da je mogoče organizirati pouk v obstoječi šoli ob cesti, dokler se ne izgradi nova šola. V drugi fazi se starejši del prizidane šole s kotlovnico poruši in na tem mestu uredi igrišče ter povezovalni podzemni hodnik do športne dvorane. V tretji fazi se obnovi obstoječo šolo – nekdanjo sodnijo in jo nameni glasbeni šoli.

Nova šola je obrnjena proti jugu z namenom, da lahko večina učilnic dobi južno svetlobo. Od objekta stare šole je oddvojena, da se formirajo vmesni nepozidani prostori, ki so namenjeni zunanjem u šolskemu prostoru: igrišče ob ulici, zamejeno parkirišče, vhodno dvorišče in južni zeleni prostori z igrišči za prvo triado in šolo za otroke s posebnimi potrebami.

Arhitektura novega šolskega objekta in zunanjih prostorov izhaja iz pravokotne geometrije obstoječe šole. S tem je v prostoru vzpostavljen določen red, ki je lahko razumljiv. Iz te pravokotne geometrije pa izstopa okroglo oblikovan notranji povezovalni atrij v šoli. Vendar je tudi krog otrokom razumljiva in predstavljiva oblika, saj so z osnovnimi liki seznanjeni že od prvega razreda dalje.

Prometna ureditev je po obodu območja ohranjena z dostopi iz severne strani s ceste komandanta Staneta, kot tudi iz zahodne strani iz ulice Marije Pregljeve. Vzhodna in južna stran parcele pa sta prometno nedostopne. (intervencijska pot je sicer zagotovljena) Nove parkirne površine so umeščene ob slepo fasado obstoječega objekta, parkirni prostori so zamejeni z zelenjem od šolskega dvorišča. Avtomobili se tako zgostijo na enem mestu in s tem ne obremenjujejo celotnega preostalega prostora.

Arhitekturna zasnova

Nova šola se od obstoječega objekta distancira in vzpostavlja zadosten odmik, da lahko obstoječa šola diha, oziroma je prezentirana kot najbolj prepoznaven akcent v prostoru. Zato je nova šola v čim večji meri enostavna, očiščena arhitekturnih členov, da lahko pridejo do izraza bogato oblikovani arhitekturni členi obstoječe šole.

Nova šola povzema pravokotno tlorisno geometrijo obstoječe šole. V tej pravokotni zasnovani šoli pa izstopa okroglo oblikovan atrij, kot neke vrste poudarek, oziroma pika na I. Atrij postane na nek način razpoznavni znak, ki določi šolo in jo naredi nezamenljivo.

Konzolno izmaknjeni učilniški trakti v nadstropju, opredeljujejo posamezne vhode: glavni vhod v šolo je pod izmaknjenim prvim nadstropjem na zahodni strani, vhod v šolo za otroke s posebnimi potrebami je izpod konzole na zahodni strani, servisni vhod v šolo pa je izpod konzole na vzhodni strani. S tem so formulirani posamezni vhodi v šolo, ki tako dobijo vsak zase prepotreben pokrit prostor pred vhodom.

Učilniški trakti v nadstropju so oblikovani kot lebdeči volumni, ki lebdijo na zastekljenem pritličju, kar predstavlja nek vrste negativ obstoječe šole, ki je zasnovana kot trda lupina. Sodobnost arhitekturnega izgleda pa je dodatno poudarjena z oblikovanjem mehkih vogalov (doseženimi z minimalnim radijem), ki dodatno zmehčajo ortogonalnost volumnov šole.

Arhitekturno je šola sestavljena formalno iz dveh traktov: učilniški trakt v treh nadstropjih na severni strani in učilniškega trakta na južni strani, ki ga predstavlja program šole s prilagojenim programom in prostori prve triade. Tretji trakt pa je v bistvu povezovalni del med obema učilniškima traktoma z vhodnim, dvovišinskim prostorom, pritličnim zastekljenim atrijem in knjižnico. To je skupni program šole in je zato lociran v sredini, na središču dogajanja. Namenjen je uporabi prve, druge in tretje triade ter z jedilnico in večnamenskim prostorom tudi uporabi otrokom s prilagojenim programom.

Nova šola se tudi z višinskim gabaritom podreja obstoječi šoli: na severni strani se na stiku obstoječega in novega volumna, višinski gabarit nove šole (P+2) približa slemenu obstoječe šole. Potem pa se gabarit nove šole kaskadno spušča do nivoja pritličja na južni strani in se izteče v obstoječo vegetacijo. Oziroma se prilagodi višinskemu gabaritu sosednjih stanovanjskih hiš.

Večina učilnic nove šole je za razliko od stare šole, obrnjena na jug, le specialne in tehnične učilnice so obrnjene na sever. Za preprečitev pregrevanja je predviden zunanji napušč na južni strani , delni brisoleji ter zunanji screen roloji.

Za navezavo na športno dvorano je predviden podzemni hodnik med severnim stopniščem šole in južnim vhodom v dvorano.