domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Kopališče Kolezija

Natečaj   Javni, projektni, odprti, anonimni, enostaopenjski, urbanistični, arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro najprimernejšega predloga za prenovo Kopališča Kolezije v center zdravja in dobrega počutja 
Natečajna skupina   Ajdin Bajrović abs. arh.
Mateja Šetina abs. arh.
Špela Kuhar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Sodelavci  

Martin Kruh štud. arh.
Tibor Toplek u.d.i.a.

Projekti   natečaj - l. 2009, 1. nagrada
Statika:                          Vilko Šuligoj u.d.i.g.
St. instalacije   Simon Furlan u.d.i.s.
Bazenska teh. Peter Habjan u.d.i.a.
Gostinska tehn.   Gregor Dojer u.d.i.a.
Prometna ureditev   Gašper Janežič gr. teh.
Kvadratura   neto tlorisna površina 4.200 m2
neto parkirnih površin 7.800 m2
Razpisovalec   Zbornica za arhitekturo in prostor in Mestna občina Ljubljana
Investicijska vrednost   14.000.000,00€

Umestitev preurejenega kopališča Kolezija sledi geometriji obstoječe ulične mreže (Hajdrihova, Langusova, Gunduličeva - ki je dejansko podaljšana Finžgarjeva ulica) in kemijskega inštituta na severni strani ter istočasno geometriji Gradaščice in ulični mreži Mencigerjeve ulice na nasprotni strani. S prepletom geometrij v novo postavljenem kopališkem objektu odgovorimo na danosti prostora, hkrati pa dosežemo razgibanost sicer relativno velikega volumna. Novi objekt kopališča skupaj z objektom Kemijskega inšituta tvori ulični niz, ki se ob glavnem vhodu v kopališče zaje v trg, kot antipod glavnemu vhodu v inštitut, ki je prekrit z izmaknjenim volumnom dvorane. Tako se v ulični pojavnosti vzpostavi princip pozitivnega in negativnega.

Drugi razlog zakaj je novi kopališki objekt s pokritim bazenom postavljen ob Finžgarjevo ulico je, da se tako lahko sprosti čim več odprtega prostora proti jugu, vzhodu in zahodu. Nadvišanje obstoječega objekta na zahodni strani bi namreč pomenilo preveč sence v pozno popoldanskem času ob bazenski ploščadi, ko je kopanje najprijetnejše.

Kljub temu, da novi objekt neposredno ne izhaja iz arhitekturne tipologije obstoječega objekta, vendarle ohranja nekatere njegove simbolne prvine: osno zasnovo z vhodnim predprostorom in centralno recepcijo, paviljonski tip objekta ter z uporabo vertikalnih lamel asociativno navezavo na lamele obstoječe arhitekture. Nova streha pa formalno povzema teksturo obstoječega lesenega opaža s horizontalnimi linijami obloge strešnega dela novega objekta.

V čim večji meri je ohranjeno obstoječe zelenje na južni strani ob Gradaščici, na zahodni strani pred nekdanjim vhodom in na vzhodni strani ob nekdanji strojnici. Zelenje na severni strani ob Finžgarjevi ulici se zaradi novega objekta odstrani, vendar se nova drevesa zasadijo na južnem delu, tako da se količina zelenja na celotni gradbeni parceli ne spremeni. Nekdanjo zazelenitev na severnem delu optično prevzamejo tudi visoka drevesa ob Kemijskem inštitutu, ki s svojimi velikimi krošnjami dejansko prekrijejo ves prostor ulice.

Preurejeno kopališče Kolezija je zasnovano kot sodobna arhitektura z navezavo na arhitekturne elemente obstoječega objekta. Osnovni motiv objekta je čisti volumen nadstropnega dela, ki se v dveh povišanih kubusih dvigne iz horizontalne plošče, lebdeče na prostem pritličju. Nadstropni volumen predstavlja temno streho, klobuk s širokimi krajci, ki prekriva program v pritličju. Streha – fasada nadstropnega dela in horizontalna plošča sta tako obravnavane kot enoten temen element lebdeč na svetlem pritličju, ki ga prestavljajo betonske lamele. Kamniti zidovi obstoječega objekta pa so v novi zasnovi interpretirani kot betonski zidovi z vtisnjenim vertikalnim rastrom. Betonske lamele se kot motiv pojavijo tudi v elementu ograje okrog bazenskega kompleksa: lamele so namreč predvidene ob Finžgarjevi in podaljšku Hajdrihove ulice. Medtem ko je ograja na južni strani ob Gradaščici predvidena kot žičnata mreža.

Prosojnost pritličja je najbolj izrazita na vhodnem delu, ko se lahko obiskovalec seznani s programom za stekleno fasado. Letni bazen je tako viden v njegovem vidnem polju. Medtem ko je notranji bazen umaknjen od glavne dostopne osi, a se kasneje skozi prehod filtra garderob zopet odpre proti letnemu bazenu. Notranji bazen je namreč z dvovišinsko stekleno steno odprt proti jugu s tem da je stena v nadstropnem delu senčena s fiksnimi brisoleji. Objekt se tako odpre in postane vabljiv za obiskovalce, saj ni zaprt pogledom. Le stene notranjega bazena so proti ulici deloma polne, da se vzpostavi notranja intima v zimskem kopalnem obdobju.