domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Psihiatrična klinika v Ljubljani

Natečaj:   Interni vabljeni natečaj Psihiatrična klinika v Ljubljani
Avtorji arhitekture:  

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Jan Kocjan  štud. arh.
Martin Kruh štud. arh.
Alenka Kramer štud. arh.

Krajinska ureditev:    Špela Kuhar u.d.i.a.
Projekti:   natečaj l. 2009, 2. nagrada
Kvadratura:   bruto tlorisna površina - cca  4.200m2
Razpisovalec:   Psihiatrična klinika in Lokainženiring d.o.o.

Nadomestni objekt za Center za zdravljenje odvisnosti od alkohola in Center za izven bolnišnično psihiatrijo

Splošno
Urbanistično arhitekturna naloga umestitve nadomestnega objekta v Psihiatrično kliniko v Ljubljani je izredno kompleksna. Potrebno je narediti nov objekt, ki bo zadostil urbanističnim in arhitekturnim parametrom, narediti objekt dovolj razpoznaven, a hkrati tudi na nek način klasičen, da je v sozvočju z obstoječimi objekti. Seveda je najpomembnejše narediti takšen objekt, ki bo prijazen predvsem uporabnikom in pacientom. Hkrati pa ne gre spregledati tudi dejstva, da naj bo objekt sodoben in kolikor je le mogoče podoben arhetipu hiše, ne pa bolnišnične zgradbe.
Tudi programsko se nadomestni objekt deli v dva sklopa: sklop Centra za zdravljenje odvisnosti od alkohola (EZOA) in sklop Centra za izven bolnišnično psihiatrijo (CIP).
Iz zgoraj naštetih dejstev izhaja, da je objekt iz enotno zasnovanega volumna razpade v dva med seboj jasno ločena, a v pritličju povezana volumna. Volumna, ki sta na povezujoči del postavljena tako, da na njem lebdita in ustvarjata vtis lahkotnosti. Obenem pa sta s svojo leseno fasado in dvokapno streho dovolj domača in prepoznavna, da nista tujca v prostoru in tudi ne v mislih uporabnikov.
Psihiatrična klinika bo z novim objektom, ki ne bo zgolj bolnišnična ustanova dobila nov zagon, hkrati pa višjo kvaliteto življenjskega okolja uporabnikov, pacientov, zaposlenih, kot nenazadnje tudi njenih obiskovalcev.

Urbanistična zasnova
Prostorsko umestitev nadomestnega objekta določajo meje parcele, obstoječa konfiguracija reliefa, ohranitev treh obstoječih dreves na vzhodni strani in orientacija glavnega vhoda na vzhod, kjer je predvideno novo parkirišče. Programsko umestitev pa delitev nadomestnega objekta na dva sklopa. Zato je osnovni objekt razdeljen na dva dela. Oba dela sta med seboj združena v pritličju in postavljena na skrajni zahodni del parcele, da se lahko ohranijo obstoječa drevesa na vzhodni strani. Pravokotno postavljen volumen na južni strani zameji novo nastali terapevtski vrt na vzhodni strani. Vrt je tako namenjen le uporabnikom in pacientom.
Objekt v obliki črke L tako deli parcelo na posamezne ločene zunanje zelene prostore: zeleni terapevtski vrt na vzhodu, južni vrt pred južno fasado ter spomladanski in zimski vrt na zahodni strani parcele.
Tako oblikovani objekt povzema pravokotno mrežo oziroma obe glavni smeri postavitve obstoječih objektov. Primarno smer sever jug in sekundarno smer vzhod zahod. Na vzhodni strani parcele tako sledi liniji prejšnjega objekta sever jug, na južni strani pa se pravokotnim zalomom uskladi z geometrijo obstoječe upravne stavbe v smeri vzhod zahod.
Prometna ureditev sledi že postavljenim zahtevam: na vzhodni strani je ob cesti predvideno parkirišče za 200 avtomobilov. Parkirišče je asfaltirano, v vmesnem pasu pa ozelenjeno z drevesi. Glavni dostop do objekta je tako s parkirišča na vzhodni strani, urgentni dostop za CIP urgentno službo na južni strani. V delu objekta namenjenega Centru za zdravljenje odvisnosti od alkohola pa je predviden sekundarni vhod in tudi pomožni vhod za ambulanto EZOA. Z možnostjo vhoda na zahodni strani je objekt tudi navezan na preostali program Psihiatrične klinike.

Arhitekturna zasnova
Arhitekturno zasnovo nadomestnega objekta določa urbanistična postavitev in oblikovanje objekta v obliki črke L, oziroma postavitev dveh volumnov, ki sledita prostorski mreži kot programski shemi. Programsko objekt razdeljen na dva dela, ki sta med seboj povezana v pritličju, v nadstropjih pa fizično ločena na dva samostojna objekta - na dve hiši prekriti z dvokapno streho.
Novi objekt je izveden v ab konstrukciji, zato so lahko stene, zidovi, plošče in stebri relativno majhnih dimenzij in ravno te dimenzije so tisto, kar ga loči od starejših objektov, ki so bili zidani klasično z 50 ali več centimetrskimi zidovi. Zato je objekt bolj lahkoten, s svojima konzolnima deloma lebdi nad pritličjem. Fasada je zasnovana kot plašč z vertikalnimi odprtinami, ki so po vertikali v nadstropju zamaknjene. S tem se ustvari ritem fasade, ki ni klasičen, še vedno pa daje vtis okenskih odprtin vrezanih v nosilni zid.
Ker naj bo novi objekt sodobna hiša, odprta v naravo so steklene površine pogledom primerno razporejene, hkrati pa steklenih površin le ni preveliko, da ne prihaja do pregrevanja ali do nepotrebne izgube energije. Bivalni prostori Centra za zdravljenje odvisnosti od alkohola so v drugem nadstropju in orientirani ali na vzhod ali na zahod, tako da dobijo maksimalno možno osončenost.
Za preprečitev pregrevanja pa so predvideni zunanji screen roloji, posredno pa tudi gosta zasaditev listnatih dreves, ki s svojimi listi v toplem delu leta dajejo senco, v zimskem času pa prepuščajo zadostno količino sonca.
Faznost gradnje
Nadomestni objekt je zgrajen v eni fazi, s tem da se le mansarda dokonča v drugi fazi, ko se pokažejo potrebe po širitvi programa.