domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Bežigrajski stadion v Ljubljani

Natečaj:   Interni vabljeni natečaj Bežigrajski stadion v Ljubljani
Avtorji arhitekture:  

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
Barbara Djordjević u.d.i.a.
Zala Likovec štud. arh.

Sodelavci:  

Andrej Blatnik štud. arh.
Gašper Topličan štud. arh.
Samo Kralj štud. arh.
Peter Krapež štud. arh.
Alenka Kramer štud. arh.
Ami Kadrebašič štud. arh.
Fakhrur Rozi u.d.i.a.

Statična zasnova:    Marko Pavlinjek u.d.i.g. 
Krajinska ureditev:    Špela Kuhar u.d.i.a.
Projekti:   natečaj l. 2009
Kvadratura:   bruto tlorisna površina - cca  156.000m2
Razpisovalec:   Bežigrajski športni park d.o.o.

Splošno

Kako dodati novo vrednost Plečnikovemu stadionu, kako ga posodobiti a hkrati v čim večji meri ohraniti njegovo zasnovo in elemente kompozicije in oblikovanja. Ob upoštevanju dejstva da so skoraj vsi Plečnikovi elementi konservatorsko zaščiteni. Izziv združiti Plečnikovo monumentalnost, ki je bila seveda prilagojena provincialnemu okolju tedanje Ljubljane, in jo nadgraditi v sodoben stadion, ki bo zadostil vsem sodobnim parametrom nogometne igre in novodobni funkciji obstranskih dejavnosti. Stadion seveda z eno tekmo na štirinajst dni ne more izpolniti ekonomskih zahtev, zato je logično dejstvo, da so sodobni stadioni postali neke vrste multipleksi današnjega časa. Stadioni postanejo tako prostori - kompleksi, na katere je navezan ves dodaten program, ki omogoča obratovanje vseh dejavnosti skozi celo leto.

Vprašanje je koliko je nizanje programa na tako omejenem in spomeniško zaščitenem prostoru sploh smiselno. Natečaj naj bi z rešitvijo na to vprašanje odgovoril in postavil možnost združitve obeh diametralnih si stališč: konzerviranje Plečnikove arhitekture ali nadgrajevanje njegove arhitekture v sodoben kompleks.

Ob vsem tem se je potrebno zavedati tudi dejstva, da stadion vseeno ni Plečnikovo vrhunsko delo, saj je bil že od osnovne ideje dalje izpostavljen sprejemanju različnih kompromisov, od finančnih do časovnih, kar je rezultiralo v skoraj dvajsetletno obdobje gradnje in nikoli dokončano zgodbo.

Izbrana natečajna rešitev bo v vsakem primeru izzvala polemike v širši kot strokovni javnosti, saj dokončnega odgovora na reševanje Plečnikovega stadiona verjetno ni. Vsekakor pa je bolje da se stadion prenovi, oziroma da se mu doda ves dodatni program, pa čeprav na račun zakritja Plečnikove arhitekture.

Urbanistična zasnova

Urbanistična zasnova razmestitve programa in dodatnih prostorskih kapacitet temelji na urbanistični predlogi, ki omogoča gradnjo vse naokrog stadiona v nadzemnem kot tudi v podzemnem delu. Omogoča prekritje tribun s streho, ohranja Plečnikovo arhitekturo v čim večji meri: glorieto, vhodno loggio, obzidje…

 Naša rešitev vse nove dodane prostorske elemente reducira na minimum, na še zadovoljive prostorske kapacitete, vsi novi objekti se od Plečnika odmaknejo s prostorsko in časovno distanco. Elementi – volumni so stekleni, transparentni, tako da lahko skozi njih slutimo obnovljeno Plečnikovo arhitekturo. Takšen je program klinike, trgovski program ob vhodni loggi ali pa hotelski program ob jugozahodnem vogalu. Iz te transparentnosti izhajajo tudi noge, podstavki, ki držijo lebdečo streho nad tribunami. Lebdeča streha povzema obliko amfiteatra, hkrati pa je streha spremenjena v programsko komponento. Streha ni več samo nadkritje, marveč program VIP lož – sky boksov in komentatorskih kabin, ki so vpete v lebdečo konstrukcijo.

Novi prostorski elementi so stekleni ali pa prekriti z zeleno streho, da se odvzete zelene površine v čim večji meri nadomestijo z novimi. Zato je izbrana zelena streha na podstavku hotelskega dela, kot tudi na drugem nadstropju klinike.

Arhitekturna zasnova

Stadion
Ohranjeni so bistveni elementi Plečnikove arhitekture: zid, glorieta, godbena paviljona, vhodna loggia, del tribun ob glorieti. Le spominski steber z vetrnico je v naši rešitvi prestavljen v zunanji prostor, na mestu južnega vstopnega trga.

Igrišče je poglobljeno na koto druge kleti. Dostop na tribune je s pritličja po celotnem obodu iz treh glavnih vhodov: južnega proti mestu, severnega in zahodnega. Iz teh treh točk je možen preko dodatnih stopnišč neposredni dostop do 1. kleti in od tam na tribune na tem nivoju. Možnost dodatnega – kontroliranega vhoda je tudi iz trgovskega programa v pritličju, preko Plečnikove vhodne loggie.

Za lažji dostop in povezavo med posameznimi nivoji, tako kletnimi kot nadstropnimi so predvidena dodatna stopnišča, ki so prostorsko deloma vrezana v tribune, hkrati pa stopnišča postanejo podstavki, noge, ki držijo streho in program VIP lož v 3. nadstropju in VIP tribun v 2. nadstropju. Stopnišča so iz kovinske konstrukcije in obložena s transparentno stekleno opno.

Sam stadion z igriščem je zasnovan večnamensko: osnovni namen je sicer izvedba nogometnih tekem, sekundarna pa organizacija različnih prireditev: zborovanja, zleti, koncerti, prireditve…. Ves ostali dodatni program pa omogoča pestrost obstranskega dogajanja, ki daje stadionu potrebno dinamiko in življenje.

Hotel
Tudi hotel je zasnovan kot transparenten objekt - vertikala, ki v obliki vitkega valja predira dvonadstropen podstavek. Dvonadstropni podstavek se na vzhodni strani na stiku z južnim trgom spusti nivo pešca, oziroma se od tu dvigne v zeleno streho hotela. Zelena streha je spremenjena v interni park, namenjen hotelskim gostom: wellnes program se iz 2. nadstropja hotela razširi s terasami, bazeni v zeleno streho.

Klinika
Klinika je zasnovana kot horizontalna steklena prizma, postavljena kot prostostoječi paviljon v predel javnega parka na severu. Klinika je transparentna z izrezi znotraj samega volumna, ki ustvarjajo notranje atrije, ob katerih je organiziran program. Tudi streha klinike je zelena, saj je dostopna pogledom stanovalcev Fondovih blokov, kot tudi pogledom gledalcem v 3. nadstropju stadiona.

Trgovski in poslovni program ter stanovanjski program
Je v celoti umeščen v lamelo ob vzhodni strani stadiona, za Plečnikovo vhodno loggio, ki postane vhodna loggia za trgovski in poslovni program. Lamela, z Dunajsko cesto vzporeden horizontalen objekt, je izvedena na enakem principu kot ostali objekti: steklena transparentna fasada, ki je odmaknjena od obstoječih Plečnikovi zidov in loggie. Stanovanjski program pa je umeščen v tretje nadstropje, v lebdečo streho nad stadionom, ki se na tem mestu podaljša v streho nad trgovskim in poslovnim programom. Streha stadiona na ta način pride do Dunajske ceste in postane prostorski označevalec programa za objektom.